Vallata - Felice Garruto - LU ZAPPATORE. -

Compagnia di prosa”IL TIGLIO”
Commedia in un atto in VERNACOLO VADDATARE

LU ZAPPATORE

A cura di Felice Garruto
______________________


Personaggi e interpreti: moglie (Mattinella)
                                              marito (Tonino)
                                              vicina di casa (Rita)
                                              il dottore (Pietro)
                                              un assistito (Franco) nella parte di CISILLE

Li zappature:                          Felice (nel personaggio di Ggiuvånne re sporpe)
                                              Enzo (nel personaggio di Antonio Patetta)
                                              Gerardo(nel personaggio di Frangesche re Mengucce)
                                              Pasquale(nel personaggio di Manvůrre)

Riprese tecniche effettuate da Renato e Alfonso

Suggeritore-gobbista: Rocchine
Musica: suleste, re fame Ggelarde re Frele
Regia e testi di : Felice

__________________________________________________

Moglie.......... Sti matte, èja arrevate quest'òre e angóre nu’ nźe vérene!
(guardando l''orologio)
si sente bussare: TIC - TOC
menumåle ca sò arrevate, jamme sbrehàmmene a ffà a mmangià
Marito........... Uagnà, si pprónde, me sènde cumme a nu turère
Moglie.......... Cétte, stu måtte, pinźe sèmbe a la stèssa cóse,
                      vatt'assettà vecine a ru ffuche ca staje stanghe
Marito........... Mamma mèja, cche cciammurre -eccì-eccì-eccì
                       (soffiandosi il naso)
Moglie............ Salute
Marito............ Andó vaje (prendendo in mano un bicchiere di vino)
                        Uagnà, péglime lu vacile chine r’aqqua, ca m’aggia lavà li pire
Moglie............. Aspitte aje ggià accummenźate a cchiajetà - mó vènghe

Scenetta
(arriva la moglie con la bacinella piena d'acqua e l’appoggia a terra vicino al caminetto, posando l'asciugamano sopra la spalliera della sedia).
Il marito infila i piedi nella bacinella con l'acqua fredda e si mette a sfogliare il giornale leggendolo alla rovescia.
La moglie ritorna con una pentola d'acqua bollente
(va fatta vedere la pentola fumante, nella ripresa)
e senza alcun preavviso la versa nella bacinella

Marito............. Marónna méja, sta fetènde, e cche me vulive scallà li pire?
                         N’òte vòlde statt’attinde, se nó te pèse lu můsse
(fa finta di picchiarla; nel frattempo si sente bussare)
Moglie............. Cé-cé, sò arrevate li zappature, fernésscela e ffà fénda re ninde.

Giovanni............. Bbonasèra a ssegnuréja,
                            cchè, amme fatte priste, nu’ nźe vère ninde a ttavela.
Patetta............. Mèh, sa cche ve riche, facémmene nu bellu bbicchire re vine pe ngannà lu timbe.
Tutti............. A la salute!
Marito............ A la vóstra
(la tavola viene apparecchiata con le posate al proprio posto e al centro una bella ‘spasetta’ fumante colma di pastasciutta).
Sorpresa: Ognuno tira dal taschino la forchetta personale ed allargandola con il coltello si avvia all'abbuffata.
Francesco.............Uagliù, mangiame a lu sůrche a lu sůrche, nessciune ce corr'apprisse.
Manvůrre................Patró, nu’ nźéja pe cummånne, ce purte n’aricciule re vine, quire ca ci àje rate prime l’avémme bbattezzate cu allegréja.
Moglie:................ Sande Uite! E cchè lu rubbenètte l’avite rumåste apirte?
Manvůrre................Uagliù, se póte parlà? -Re ffèmmene ndó stanne?
Francesco,........... Stanne a qquera vanne, a ffà servizzje, mèh, rice, rice
Manvůrre................Jere sèra, pe ttelevisjóne, agge véste la Cuccardine, quèra cu l’ucchi ténde e lu můsse pettate. Maronna che casecavadde tenèva qquǻ (fa il gesto)! M’èra menute lu ulisce re la mónge. Muglièreme se n’èja accórte e mm’ave chiavate nu punje sótte a la retràngule.
Patetta.................. Éje agge véste na trasmessjóne ca parlave re róje fammene ndó lu litte; nunn’agge capite ninde pecchè a nu cèrte mumènde s’abbrazzàvene e sse vasàvene cumme se facèssere l'amóre.
Giovanni...............Tů ste ccóse te re sse ssunnåte o stive acciuccåte, pecchè l’amóre nu’ nźe face cu ddóje fammene, ma cu n’ómmene e na fammene.
(si sente bussare alla porta e la moglie va ad aprire)
Moglie...................Bbonasèra
Dottore...................Bbonasèra, staje lu cumbåre?
Moglie....................Sé, trase, staje mangianne cu li zappature
Dottore...................Allóra lassa scé,vènghe cchiů ttarde.
Marito.....................Duttó, trase, trase, pégliete nu vuccåne cu nnuje.
(il dottore si convince ed entra)
Tutti.......................Bbonasèra a ssignuréja
Dottore..................Bbonasèra a la cumbagnéia
Patetta...................Duttò, èja luvère ca quånne lu cule tróne, la persóna staje bbóne?
Dottore.................Attinde a nu’ nde cacà sótte, ca nunn'agge purtåte apprisse la cambjatóre; éje te mettèsse a vvascenèdde, accussé pe nu pécche só ssecure ca rumóre nu’ nvacèsse.
Giovanni...............Duttò, chire pìnnele ca me riste l’óta sèra m’ànne fatte scé růsse, cchè aggia stà mbinźire?
Dottore...................Tů rice ca só li pìnnele? A mme me pare c'àje pegliate nu bellu pidde!
Giovanni................Nó, lu pidde nó, duttó, só ttrè gghiurne ca vève sule vine janghe.
Dottore...................Èja janghe quånne trase, ma quånn’èsse èja růsse, sinde a mmé.
Patetta....................Duttò, quånne Bbèrta fila lu fuse, la vócca cumme la tène, apèrte o chiuse?
Dottore...................Éje pènźe ca pe nu’ mberd l’use, la tène mezz'apèrta e mmèzza chiuse.
(Arrivano le donne e si cambia argomento)
Marito....................Ggiuvǻ, stammatina fóre, t’agge véste můssce můssce, pecchè ire accussé?
Giovanni ….......... Ère můssce pe nu mutive: aire, a ttàvela, agge fernute la musciuddiche e ppe nu’ nvà n’ótu ppécche, aggia avè a ttire n’óta ciavarra e sse vène cenère te la fazze assaggià.
Marito................... Nó, a mmè la musciuddiche nu’ mme pjace, me pjace assaje la petturenèdde, te riche la verità, spésse e vvulendire me vène lu vulisce re l'assaggià.
Manvůrre.................Staje parlanne re putterenèlel? Muglièreme, aire, me n’à ffatte fà na sbafate e mmó, pe l’assaggià n’óta vólde, agge vóglia r’aspettà.
(A questo punto, il dottore, che era entrato a far parte allegramente della discussione, propone, dopo aver tracannato diversi bicchieri di vino bianco e rosso, un brindisi in onore dell'intera comitiva).
Dottore...................Stu vine vène ra l'urte e bbluffete ngurpe.
Tutti........................A la salute!
(si beve alzando i calici, e si sente bussare alla porta)
Marito.....................Uè, Cisì!
Cisille........................Bbonasèra a tutti, m’avita scusǻ, agge abbesugne re lu duttore.
Dottore.....................Cch'èja succisse, Cisì?
(e rivoltando le spalle al cliente, sottovoce, dice: cche ccacacazze, nu’ nge vulèva própje a qquest’óre)
te sènde, rice-rice
Cisille..........................Muglièreme, fóre, èja carute ra n’àlbere re fiche
e ss’èja rótta na cóssa, cch’aggia fa?
Dottore.......................Růmbele pure quer’óta, accussé s'aqqujèta pe stanótte e ccrammaténa se ne parla re la vené a vvesetà, anźe, saje cchè te réche, ralle pure sta buccètte re papagne, accussé só ssecure ca rórme fine a ppescraje.
Cisille...........................Grazie a ssegnuréja e a ttůtte la cumbagnéja.
Tutti.............................Bbonasèra, Cisì.
(mentre si commenta dell'accaduto si sente bussare)
Dottore.........................Marónna, vuje veré ca l’ave ggià bbattezzate?
Tutti..............................Uè, Ggelà, se arrevate a jec an jec, propje cumme ce vulive
Giovanni.......................Pégliete na parte re baccalà re spine fanne bbene a la salute, èja luere, duttò?
Dottore...............................Fanne bbène sé, te tìnene sèmbe a l’èrte
Marito............................Ggelà, lu tine lu sunètt?
Gerardo Ojesé, lu tènghe sèmbe apprisse e ss’amma sunó, lu tire fóre ra lu sacculédde.
Tutti................................Attacca, maestro
(canzoni da cantare)
Vaddata nustre
La patróna mèja
Éje tènghe na muglièra
Feluména
Cande re la metetura
Tarantella Vallatese
Marito.............................Uagliù, s’èja fatte tarde -ognune a la mmasóne, ce verémme crammaténe a lu stèsse póste e a la stèssa óre.
Tutti …............................Mélle grazzje a la patróna e ccu lu patróne ce verémme craje, a la stèssa óra.

__________________________________________

Pagina Precedente Indice Pagina Successiva
Home